Köztisztviselők

Domoszlainé Harman Krisztina
gazdálkodási előadó
 

Operatív gazdálkodási feladatok:

 • házipénztár kezelés

 • bevételi-kiadási pénztárbizonylatok kezelése

 • illetmények, útiszámla, étkezési hozzájárulás, megbízási díj, egyéb járandóságok, segélyek kifizetése, kiutalása

 • SZJA fizetéshez kapcsolódó munkáltatói feladatok

 • információszolgáltatás a Magyar Államkincstár és az állami adóhatóság részére

 • intézmények pénzellátása, pénzügyi, gazdálkodási ellenőrzése

 • lakosság közműfejlesztési hozzájárulásával kapcsolatos ügyek

 • társadalombiztosítási ügyekkel kapcsolatos feladatok

 • közhasznú foglalkoztatással kapcsolatos ügyek, Munkaügyi Hivatal felé igénylés, támogatás elszámolása

 • az önkormányzatot illető állami támogatások igénylése, elszámolása

 • lekötött betétekkel és értékpapírokkal kapcsolatos feladatok (lekötés, felbontás)

 • folyószámla egyeztetési ügyek

 • fizetendő számlák utalása, pénzügyi teljesítés figyelemmel kísérése

 • az Önkormányzat biztosításainak kezelése

 • anyakönyvi ügyek ellátása, utólagos bejegyzések teljesítése

Személyzeti ügyek:

 • kinevezés, megbízás

 • átsorolás

 • Visonta Községi Önkormányzat által foglalkoztatott, a polgármester és a jegyző munkáltatói jogkörébe tartozó alkalmazottak közszolgálati jogviszonyának, közalkalmazotti jogviszonyának, munkaviszonyának létesítésével, megszűnésével kapcsolatos munkáltatói feladatok

 • ruházati költségtérítéssel kapcsolatos elszámolás kezelése, nyilvántartás vezetése

 • illetményelőleg, tanulmányi hozzájárulás elszámolása, nyilvántartása

 • személyi anyagok vezetése

Titkársági, szervezési ügyek:

 • intézményekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatok

 • kisebb beszerzések, nyomtatványok megrendelése

 • telefonközpont kezelése

 • munkaköréhez kapcsolódó statisztikai jelentések

 • a polgármester és a jegyző tevékenységének technikai segítése (telefonkapcsolat biztosítása, vendégfogadás)

 • a polgármester és a jegyző tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli, adminisztratív feladatok ellátása (pl. gépelés, telefax leadása)

Állategészségügyi feladatok:

 • kapcsolattartás a hatósági állatorvossal

 • Szolgáltatásokkal, kommunális ellátással kapcsolatos hibabejelentések és megrendelések továbbítása

 • A lakossági hulladékszállítással kapcsolatos koordinációs feladatok ellátása

 • Szabadság-nyilvántartás vezetése, szabadságolási terv előkészítése, rendkívüli munkavégzés nyilvántartása, helyettesítéssel kapcsolatos nyilvántartás vezetése

 • Az Önkormányzat alkalmazottainak a cafetéria-rendszer keretein belül nyújtott béren kívüli juttatásaival kapcsolatos feladatok ellátása


 

Vigh Bertalanné
adóügyi előadó

Adóügyek:

 • adó-és értékbizonyítvány

 • illetékügyek

 • adóbevallások, adóügyi könyvelés, kivetések, adóívek, fizetési értesítések

 • adókivetés elleni jogorvoslatok

 • adóelengedési, törlési, részletfizetési ügyek

 • adókedvezményi, -mentességi ügyek

 • adóbevételi tervezés és teljesítés

 • adóbehajtási ügyek

 • idegen tartozások behajtása (illetékek, Honvédség, Munkaügyi Hivatal, más önkormányzatok, állami szervek)

 • adók nyilvántartása, számlalapok, zárási összesítők vezetése

 • pénzügyi szabálysértések, bírságügyek

 • földkönyv-nyilvántartás

 • adatszolgáltatás a Magyar Államkincstár felé

 

Vállalkozási (kereskedelmi) ügyek:

 • üzletek működésével kapcsolatos hatósági feladatok

 • alkalmai rendezvények engedélyezése

 • telepengedélyezés

 • hatósági ellenőrzések

 • vállalkozók nyilvántartása

Munkavédelmi feladatok:

 • Visonta Községi Önkormányzat által foglalkoztatottak munkaruha-juttatásának nyilvántartása

 • A Visontai Visontai Közös Önkormányzati Hivatalban elsősegély-nyújtási felelősi feladatok ellátása.

 • Hirdetmények kezelése, termőfölddel kapcsolatos vételi és haszonbérleti ajánlatok kifüggesztése

 • Növény-egészségügyi feladatok

 • Állategészségügyi feladatok

 • Ebnyilvántartás vezetése

 • Temető nyilvántartás vezetése

 • Az Önkormányzat intézményei gázfogyasztásának szolgáltató felé történő jelentése

 • Polgári védelmi, honvédelmi feladatok

 • Közbiztonsági referensi feladatok ellátása

 • Esélyegyenlőségi referensi feladatok ellátása

 • A hivatali posta összeállítása, beborítékolása, postakönyv beírása.


 

Kemény Attiláné
igazgatási előadó
 

 • Hagyatéki ügyek

 • Gyámügy, gyermek-és ifjúságvédelem

 • Gyermekvédelmi ellátásokkal és gyámügyi feladatokkal kapcsolatos ügyiratok előkészítése

 • Egészségügyi és szociálpolitikai feladatok (közgyógyellátás, eseti és rendszeres segélyek, köztemetés, ápolási díj)

 • Bizottsági és testületi ülések előkészítése

  • előterjesztések elkészítése
  • testületi döntések határozatainak elkészítése
 • Szociális Bizottság működésének segítése, üléséről jegyzőkönyv készítése

 • Hadigondozotti ügyek

 • Tartós földhasználattal kapcsolatos ügyek

 • Választási, népszavazási feladatok

 • Népszámlálási feladatok

 • Népesség-nyilvántartási feladatok

 • Címnyilvántartás vezetése

 • Vadkár

 • Birtokvédelmi ügyek

 • Mezőgazdasági feladatok (méhészek bejelentkezése)

 • külön jogszabályokban meghatározott hatósági igazgatási feladatok (pl. fakivágás engedélyezése)

 • A Visontai Közös Önkormányzati Hivatalhoz érkező iratok érkeztetése

 • Ügyiratkezelési feladatok (iktatás, irattározás)

 • Az elektronikus ügyintézés elvégzése, a hivatali kapun érkező küldemények rendszeres letöltése (a hivatali kapu napi 3 alkalommal: munkaidő kezdetén, délben, és a napi munkaidő vége előtt fél órával történő ellenőrzése, a küldemények letöltése)

 • Önkormányzati tulajdonban lévő építési telkek nyilvántartása

 • Szociális feladatok segítése (környezettanulmány készítése)

 • Az anyakönyvvezető távolléte esetén, a jegyző rendelkezése szerint az anyakönyvi ügyek ellátása, utólagos bejegyzések teljesítése

 • Munkakörével kapcsolatos statisztikai jelentések, nyilvántartások vezetése

 • Mindazon feladatok ellátása, amellyel a munkáltatói jogkör gyakorlója megbízza.

 • anyakönyvi ügyek ellátása, utólagos bejegyzések teljesítése


 

Módos Richárdné
gazdálkodási előadó
 

Költségvetési, gazdálkodási ügyek:

 • költségvetési koncepció, éves költségvetési terv előkészítése

 • operatív gazdálkodási feladatok, gazdálkodással kapcsolatos könyvelés, számítógépes adatfeldolgozás

 • intézmények pénzügyi, gazdasági ellenőrzése

 • anyaggazdálkodás, ingó-és ingatlanleltár, vagyonnyilvántartás

 • információ-szolgáltatás a Magyar Államkincstár számára

 • zárlati és eredménykimutatások, mérlegek, beszámolók készítése

 • pénzmaradvány elszámolás, javaslat pénzmaradvány felhasználására

 • féléves, háromnegyed éves, éves beszámoló (zárszámadás) előkészítése

 • normatív költségvetési hozzájárulások tervezése, azokkal való elszámolás

 • ÁFA analitikus nyilvántartásának vezetése, ÁFA bevallása, elszámolása

 • egyéb költségek nyilvántartása

 • az Önkormányzatot illető befizetések nyilvántartása, figyelemmel kisérése, hátralékosok felszólítása

 • pénzügyi vezetői feladatok ellátása a TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0015. azonosító számú pályázat megvalósítása során

 • pénzügyi vezetői feladatok ellátása a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1051. azonosító számú pályázat megvalósítása során


 

Visztra Hajnalka
gazdálkodási és pályázati előadó
 

 • az Önkormányzat és intézményei pályázatainak kezelése, pályázatokhoz adatszolgáltatás,

 • operatív gazdálkodási feladatok, számítógépes adatfeldolgozás,

 • intézmények pénzügyi, gazdasági ellenőrzése,

 • anyaggazdálkodás, ingó-és ingatlanleltár, vagyonnyilvántartás

 • az önkormányzati gazdálkodással és könyvelési feladatokkal kapcsolatos nyilvántartások vezetése,

 • önkormányzati ingatlanvagyon-kataszter vezetése,

 • információ-szolgáltatás a Magyar Államkincstár számára,

 • közreműködés az iratkezelési és irattározási feladatok ellátásában,

 • intézményekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatok,

 • a polgármester és a jegyző tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli, adminisztratív feladatok ellátása (pl. gépelés, telefax leadása)

 • üléseken, megbeszéléseken jegyzőkönyvvezetés,

 • Képviselőtestületi üléseken való részvétel, jegyzőkönyvvezetés, jegyzőkönyvek elkészítése

 • Képviselőtestületi és bizottsági határozatok és rendeletek nyilvántartása,

 • Önkormányzati rendeletek egységes szerkezetben való nyilvántartása,

 • Önkormányzati jegyzőkönyvekről, rendeletekről és határozatokról adatszolgáltatás a Nemzeti Jogszabálytár rendszeren keresztül

 • projektmenedzseri feladatok ellátása a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1051. azonosító számú pályázat megvalósítása során

 

A TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0015 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan ellátja az esélyegyenlőségi munkatárs, a pénzügyi vezető és a projektmenedzser feladatait.